TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ
Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty  (“Bên B” ) và “Bạn”, “Quý khách”, “Khách hàng”, “Người sử dụng”, “Bên A”: Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.
BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÊN A

 • Chịu trách nhiệm về các thông tin do Bên A cung cấp.
 • Sử dụng dịch vụ theo đúng quy định được ghi trong phần phụ lục hợp đồng.
 • Sao lưu và bảo mật dữ liệu sau khi bàn giao.
 • Khi có thay đổi về yêu cầu hoặc ngừng dịch vụ, Bên A phải có yêu cầu bằng văn bản gửi cho Bên B trước ít nhất 5 ngày làm việc
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí dịch vụ đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng này.
 • Thanh toán phần chi phí phát sinh (nếu có) theo thỏa thuận thay đổi yêu cầu khi phát sinh.

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN B

 • Cung cấp đầy đủ các thông tin dịch vụ, sản phẩm sau khi hoàn thành và bàn giao.
 • Hỗ trợ Bên A về mặt kỹ thuật trong suốt thời  gian cung cấp các dịch vụ theo Hợp đồng theo các hình thức: tư vấn trực tiếp qua điện thoại, email…
 • Bảo hành và bảo trì 01 năm sau khi ký biên bản nghiệm thu website.

 

TẠM NGỪNG VÀ THANH LÝ

TẠM NGỪNG

 • Nếu một trong hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì bên kia có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng này. Trong trường hợp Bên A vi phạm hợp đồng, Bên B không hoàn các chi phí đã thanh toán, trong trường hợp Bên B vi phạm hợp đồng, Bên B phải có trách nhiệm hoàn trả lại tiền cho Bên A.
 • Nếu Bên A không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán của mình thì bên B có quyền ngừng cung cấp các dịch vụ. Dịch vụ sẽ được tiếp tục sau khi bên A thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên B. Bên A có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại mà bên B phải chịu do việc thanh toán chậm của bên A gây ra.

THANH LÝ

 • Hợp đồng này sẽ tự hủy sau khi hết hạn hợp đồng mà không có yêu cầu phát sinh.
 • Nếu có nhu cầu, hai bên sẽ thỏa thuận và ký kết các hợp đồng mới sau khi thanh lý hợp đồng này.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai bên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo các điều khoản ghi trong Hợp đồng. Khi có bất đồng nảy sinh, hai bên thỏa thuận cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác giúp đỡ và phải có biên bản bổ sung Hợp đồng.
 • Nếu có tranh chấp sẽ đưa ra Tòa án Kinh tế, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là điều kiện bắt buộc để hai bên thực hiện. Mọi chi phí xử lý tranh chấp sẽ do bên thua kiện thanh toán.
 • Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản làm căn cứ thực hiện.
 • Hợp đồng sẽ tự thanh lý khi hết thời gian hiệu lực của hợp đồng.