Table 01 Table 02

Thông tin Gói Startup 1 Gói Cơ Bản Gói Cao Cấp heo yêu cầu
Framework/CMS WordPress WordPress WordPress WordPress
Số lượng trang/Template 04-06 Trang 06-10 Trang 10-14 Trang Cell content
Mẫu giao diện có sẵn Thiết kế mẫu theo yêu cầu Thiết kế mẫu theo yêu cầu Thiết kế mẫu theo yêu cầu Thiết kế mẫu theo yêu cầu
Chỉnh sữa giao diện 1 2 3 3
Trang Quản Trị & Chức năng Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu
Trang Quản Trị & Chức năng Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu
Trang Quản Trị & Chức năng Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu
Trang Quản Trị & Chức năng Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu
Trang Quản Trị & Chức năng Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu
Trang Quản Trị & Chức năng Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu Theo mẫu
Footer 1 Footer 2 Footer 3 Footer 4 Footer 5